Ze skarg wpływających do RPO wynika, że pokrzywdzony na uczelni jest na gorszej pozycji niż obwiniony, który nierzadko zajmuje wyższe miejsce w hierarchii zawodowej czy naukowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich  stwierdził, że zgodnie z art. 292 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są obwiniony i rzecznik dyscyplinarny. Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie także w odniesieniu do postępowań dyscyplinarnych w sprawie studentów oraz doktorantów. Odmiennie przedstawia się kwestia statusu pokrzywdzonego w postępowaniu wyjaśniającym - na tym etapie ma on status strony. Ustawodawca w bardzo wąskim zakresie przewidział uprawnienia dla osób pokrzywdzonych na etapie postępowania dyscyplinarnego.

Czytaj więcej

Pakiet wolności akademickiej jedynie na papierze

Pokrzywdzony działaniami nauczyciela akademickiego, studenta czy doktoranta ma możliwość uczestniczenia w rozprawie dyscyplinarnej (choć z przepisów nie wynika wprost obowiązek informowania pokrzywdzonego o terminie) oraz składania zeznań w charakterze świadka. Przewiduje się też możliwość złożenia w ramach postępowania dyscyplinarnego w sprawie nauczyciela akademickiego wniosku przez pokrzywdzonego o wyłączenie członków składu orzekającego i protokolanta. 

- Interesy pokrzywdzonego winny być chronione nie tylko na etapie postępowania wyjaśniającego, ale także - w równym stopniu - na etapie postępowania dyscyplinarnego. Taka zmiana mogłaby mieć pozytywny wpływ także na skuteczność postępowań dyscyplinarnych - uważa RPO. - Wpisałoby się to w tendencję do poszerzania uprawnień pokrzywdzonego - dodaje.

Status strony na etapie postępowania dyscyplinarnego przysługuje pokrzywdzonym przez adwokata, radcę prawnego czy lekarza. 

RPO Marcin Wiącek poprosił ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o "rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do przyznania pokrzywdzonemu statusu strony w postępowaniach dyscyplinarnych w sprawach studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich".