CKE podała pełne wyniki matury 2022 tj. uwzględniła wyniki egzaminów przeprowadzonych w głównej, majowej sesji oraz w sesji dodatkowej w czerwcu, a także sesji poprawkowej w sierpniu.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym i w terminie dodatkowym w 2022 roku przystąpiło 269 490 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących,techników oraz branżowych szkół II stopnia), w tym również absolwentów z lat ubiegłych, którzy w 2022 r. po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego. Maturę w Polsce zdawało także 34 absolwentów – obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce jako uchodźcy.

Tradycyjnie najlepiej egzaminy maturalne wypadły w liceach ogólnokształcących - zdało je 89,3 proc. absolwentów, którzy przystąpili do matury. W technikach ten odsetek wyniósł 78,3 proc. W  branżowych szkołach II stopnia matury nie zdało aż 67,9 proc. z 389 zdających.

CKE

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2022 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego,  matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Najlepiej poradzili sobie z egzaminem pisemnym z języka polskiego - zdało go 96 proc. maturzystów. Drugi pod tym względem był egzamin z języka angielskiego (95 proc.). Najgorzej wypadła matura z matematyki, którą zdało 86 proc. absolwentów szkół średnich.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

CKE

Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Po raz pierwszy w 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia (z 2022 r.), którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie  warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

W 2022 r. część ustna była przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy musieli przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub przystąpienie do części ustnej egzaminu stanowiło element realizacji porozumienia międzynarodowego.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku maturę zdało 83 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej

Są wyniki matury 2021. Nieco lepsze niż rok temu