Próbna matura to tylko diagnoza. Ale czy na pewno?

Próbna matura z matematyki – gdyby był prawdziwym egzaminem zakończyłby się sukcesem dla 85 proc. uczniów z liceów i 65 proc. z techników. Z angielskiego za to zaliczenie z sukcesem egzaminu zakończyło się dla 99 proc. uczniów liceów i 94 proc. z techników.

Publikacja: 13.03.2024 08:38

Próbna matura to tylko diagnoza. Ale czy na pewno?

Foto: Adobe Stock

Materiał przygotowany we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła raport z testów diagnostycznych przeprowadzonych w grudniu ubiegłego roku. Dzięki poznanym wynikom tegoroczni maturzyści i nauczyciele mogą zobaczyć, jakie pytania i zadania sprawiły największe problemy.

Test diagnostyczny (próbna matura) w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (dla uczniów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum – po 8 – klasowej szkole podstawowej), przeprowadzonego w grudniu 2023 r. miał za zadanie:

• pomóc uczniom oraz ich nauczycielom określić wiadomości i umiejętności, które uczniowie już opanowali w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które jeszcze wymagają doskonalenia przez uczniów,

• oraz zapoznać z formułą egzaminu maturalnego, czyli kształtem arkuszy z poszczególnych przedmiotów i pracą z kartą odpowiedzi, a także dać im orientację co do czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań na egzaminie w maju 2024 r.

W badaniu diagnostycznym uczestniczyło ogółem około 2 900 uczniów, w tym: 1 550 uczniów IV klasy 4-letniego liceum ogólnokształcącego z około 55 oddziałów w liceach na terenie kraju i 1 350 uczniów V klasy 5-letniego technikum z ok. 50 oddziałów w technikach na terenie kraju. Zadania w arkuszach z poszczególnych przedmiotów rozwiązało z języka polskiego – 2 913 uczniów, z matematyki – 2 906 uczniów i w przypadku języka angielskiego – 2 796 uczniów.

Czytaj więcej

Badania: Strach przed matematyką paraliżuje uczniów

Próbna matura: diagnoza kompetencji polonistycznych

Uczniom najwięcej problemów sprawiły zadania sprawdzające interpretację tekstu ikonicznego w kontekście lektury obowiązkowej, rozpoznawanie związku problematyki utworu z programem epoki literackiej, przetwarzanie i porównywanie informacji zawartych we fragmentach różnych utworów, tworzenie notatki syntetyzującej i tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania) w zakresie kompetencji literackich i kulturowych oraz różnorodności oraz poprawności środków językowych.

Gdyby wyniki badania były wynikami rzeczywistego egzaminu maturalnego, odsetek sukcesów w egzaminie z języka polskiego wyniósłby 71% (w przypadku uczniów liceów – 82 proc., w przypadku uczniów technikum – 57 proc. - tu wynik był gorszy z tego powodu, że 20 proc. biorących udział uczniów technikum nie napisało wypracowania).

Jak wypadła próbna matura z matematyki?

Najwięcej trudności przyszłym maturzystom przysporzyły zadania na dowodzenie podzielności liczb całkowitych, te dotyczące funkcji kwadratowej (w szczególności dla uczniów technikum), zadania z kontekstem praktycznym i dotyczące geometrii (stereometrii i planimetrii). Najlepsze wyniki uczniowie osiągnęli w zadaniach zamkniętych, jednoetapowych, w których należało zastosować znany algorytm.

Próbny egzamin z matematyki – gdyby był prawdziwym egzaminem zakończyłby się sukcesem dla 85 proc. uczniów z liceów i 65 proc. z techników.

Najlepsze wyniki maturalne z języka angielskiego

Dość trudne dla przyszłych maturzystów były zadania sprawdzające znajdowanie w wypowiedzi pisemnej określonych informacji i przetwarzanie wypowiedzi (w zadaniu otwartym) oraz znajomość środków językowych. Ale zaliczenie z sukcesem egzaminu zakończyło się dla 99 proc. uczniów liceów i 94 proc. z techników.

Kolejne lata przyniosą zmiany w maturach

CKE analizując wyniki testów diagnostycznych przedstawiła propozycje zmian, które mogą być wprowadzane na maturze w kolejnych latach.

I tak w przypadku języka polskiego proponuje się ujednolicenie sposobu formułowania tematów wypracowań, w tym wyodrębnienie tematu o czysto „rozprawkowej” naturze, wyodrębnienie z kryterium Kompetencji literackich i kulturowych odrębnego kryterium dotyczącego poprawności rzeczowej wypracowania, połączenie obecnych kryteriów Struktura wypowiedzi oraz Spójność wypowiedzi w jedno kryterium, rezygnację z oceniania stylu wypowiedzi lub włączenie stylu wypowiedzi w zakres merytoryczny innego kryterium oraz zmianę sposobu oceniania Zakresu i poprawności środków językowych.

Czytaj więcej

Najlepsze licea i technika w Polsce. Wyniki rankingu Perspektywy 2024

Być może, że zostaną zaproponowane zmiany na egzaminie z matematyki polegające na pozostawieniu 46 pkt. jako maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać za rozwiązanie zadań w arkuszu egzaminacyjnych oraz rezygnację z włączania do arkusza egzaminacyjnego typów zadań niewykorzystywanych przed 2023 r., zawierających bardziej rozbudowane opisy lub wiele elementów do wyboru.

Jeżeli chodzi o język angielski (lub szerzej – języki obce) to proponuje się wykorzystanie w arkuszu egzaminacyjnym, w części sprawdzającej umiejętność rozumienia ze słuchu, zadania otwartego zamiast zadania prawda/fałsz i zastąpienie zadania sprawdzającego znajomość funkcji językowych dodatkowym zadaniem sprawdzającym znajomość środków językowych.

CKE zaznacza, że wymienione sugestie nie muszą zostać wprowadzone. Są to tylko propozycje i jeżeli będą miały obowiązywać, to zostaną ogłoszone do 1 września 2024 roku.

Materiał przygotowany we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła raport z testów diagnostycznych przeprowadzonych w grudniu ubiegłego roku. Dzięki poznanym wynikom tegoroczni maturzyści i nauczyciele mogą zobaczyć, jakie pytania i zadania sprawiły największe problemy.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Szkoły podstawowe i średnie
Egzamin ósmoklasisty. Wyniki gorsze niż przed rokiem. Lepsze tylko z jednego przedmiotu
Szkoły podstawowe i średnie
Sondaż: Czy należy zrezygnować z czerwonych pasków na świadectwach?
Szkoły podstawowe i średnie
Kreatywne myślenie. Polscy uczniowie w światowej czołówce.
Szkoły podstawowe i średnie
W jakim kierunku będzie podążać polska oświata w nowym roku szkolnym?
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Szkoły podstawowe i średnie
Szkolnictwo zawodowe w Polsce. Stan obecny i plany na przyszłość