W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie ostatnich klas szkół średnich kończących się egzaminem dojrzałości po raz pierwszy przystąpią do matury w nowej formule. Zmiana podyktowana jest ostatnią reformą edukacji likwidującą gimnazja. W przyszłym roku w maju do matury przystąpią bowiem pierwsze roczniki kończące ośmioklasową szkołę podstawową.

Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny. Jak apelował już szef CKE Marcin Smolik, mają one mieć charakter wyłącznie „informacyjny i diagnostyczny” i nie będą z nich wystawiane oceny. Przeprowadza się je po to, by uczeń mógł zidentyfikować wiadomości i umiejętności, które opanował oraz dowiedział się nad czym jeszcze powinien popracować.

Próbne matury CKE w tym roku przeprowadza już po raz drugi. Pierwszy raz egzaminy odbyły się pod koniec września. Wówczas pisane jednak były tylko z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów: języka polskiego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym i z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym, tj. z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i z włoskiego.

Próbna matura
Harmonogram egzaminów

12.12 – egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.
13.12 - egzaminy próbne z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na poziomie podstawowym.
14.12 - rano szkoły będą mogły przeprowadzić egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z filozofii, historii muzyki, języka kaszubskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka łemkowskiego i z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) na poziomie podstawowym.
19.12 rano przeprowadzony zostanie egzamin próbny z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z geografii, języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym oraz z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) na poziomie rozszerzonym.
20.12 rano będzie egzamin próbny z biologii, a po południu z informatyki i z języków rosyjskiego oraz włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 21.12 rano będzie egzamin próbny z chemii, a po południu z historii.