Projekt rozporządzenia przewiduje, że z dniem 1 września 2023 r. możliwe będzie przedłużenie okresu nauki o dwa lata uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Dotyczyć to będzie uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych wszystkich typów i rodzajów oraz szkół ponadpodstawowych w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki podkreśla, że zmiana ta jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowiska osób z niepełnosprawnościami – rodziców i placówki specjalnego kształcenia.

Czytaj więcej

Facetka_z_Poradni: jeśli stałeś się lepszym od siebie z wczoraj, to odniosłeś sukces