Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie przeprowadzony na podstawie zawężonego katalogu wymagań. Ogłoszone zostaną w formie rozporządzenia ministra edukacji i nauki. Jego projekt jest już przygotowany.

W uchwalonej nowelizacji ustawy o systemie oświaty zadecydowano też o bezterminowym odstąpieniu od wprowadzenia na egzaminie czwartego przedmiotu – do wyboru. Zgodnie z przegłosowanymi przepisami od roku szkolnego 2022/2023 termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zostanie na stałe przesunięty z kwietnia na maj.

Czytaj więcej

Pandemia sprawiła, że matura ma być prostsza

Sejm odrzucił jednak większość poprawek Senatu, m.in. dotyczące wydłużenie ułatwień na egzaminie dojrzałości aż do roku szkolnego 2024/2025. Matura już tylko w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie więc przeprowadzona na podstawie okrojonych wymagań egzaminacyjnych, które zostaną określone w rozporządzeniu.

Zdecydowano również, że w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30 proc. punktów i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Na egzaminie z przedmiotu dodatkowego nie będzie w tych latach progu punktowego. Próg ten zostanie wprowadzony na maturze w roku szkolnym 2024/2025.

Nowelizacja wprowadza też inne ważne zmiany, niedotyczące egzaminów. Przewiduje np. minimalną liczbę specjalistów w szkołach i przedszkolach – pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. Będzie zależna od tego, jak wiele dzieci uczęszcza do placówki.

Nowelizacja wprowadza też regulacje ustawowe dotyczące nauki online. Zajęcia będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeśli lekcje stacjonarne zostaną zawieszone na dłużej niż dwa dni z powodu zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, temperatury zagrażającej zdrowiu uczniów, zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu.

Etap legislacyjny: do podpisu prezydenta