Czego młodzież nauczy się w klasach mundurowych?

Armia tworzy kolejne projekty edukacyjne, których celem jest wykształcenie absolwentów szkół, którzy po zakończeniu nauki wstąpią do wojska. Od tego roku obejmują one także naukę w szkołach branżowych.

Publikacja: 29.11.2022 16:04

Ministerstwo Obrony Narodowej rozwija projekty związane z tworzeniem klas mundurowych

Ministerstwo Obrony Narodowej rozwija projekty związane z tworzeniem klas mundurowych

Foto: Fotorzepa/Marian Zubrzycki

Klasy mundurowe tworzone są od 2002 roku, ale ich program nauczania najczęściej budowany był w oparciu o rozwiązania autorskie, opierające się na współpracy z lokalnymi jednostkami wojskowymi oraz jednostkami innych służb mundurowych. Programy nauczania klas mundurowych były zróżnicowane, a ich założenia okazywały się niespójne i nieprzystające do standardów stosowanych obecnie w Siłach Zbrojnych RP. Nie wszystkie szkoły ponadpodstawowe miały też możliwość współpracy z jednostkami wojskowymi.

Dlatego w latach 2016-2017 Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej zdecydowało zmienić formułą klas wojskowych: ujednolicić programy nauczania oraz dostosować je do aktualnych wyzwań stojących przed armią. Ich efektem był pilotażowy projekt Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.

Czytaj więcej

Armia nadal będzie uczyć strzelać. Szkolenia planowane są w ferie

Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe wygaszane…

Projekt uruchomiony został 1 września 2017 roku. Podstawą realizacji nauczania w CWKM jest program wprowadzony rozkazem Nr 621/ZPUSZiS-P3/P7 Szefa Sztabu Generalnego WP z 15 października 2019 roku. Podstawa programowa w części teoretycznej realizowana jest przez szkołę ponadpodstawową, oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Łącznie uczniowie mają 185 godzin lekcyjnych prowadzonych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu edukacja wojskowa oraz 30 godzin lekcyjnych poszerzających treści nauczania w ramach samokształcenia. Nauka odbywa się przez dwa lata (dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej w zależności od typu szkoły).

Jak informuje Rp.pl Ministerstwo Obrony Narodowej w ciągu pięciu lat działania tego programu, (2017-2022), uczestniczyły w nim 124 szkoły ponadpodstawowe, a ukończyło je łącznie 11 634 absolwentów. Spośród tej grupy 3 516 ochotników odbyło szkolenie podstawowe w ramach różnych rodzajów czynnej służby wojskowej, część z nich wstąpiła do wojska.

W tym roku szkolnym 2022/2023 w projekcie tym uczestniczy 112 szkół ponadpodstawowych, a naukę pobiera łącznie 4 356 uczniów. Mają oni teraz 45 godzin lekcyjnych teorii, 90 godzin lekcyjnych praktyki  w formie szkolenia wojskowego, 50 godzin lekcyjnych praktyki opartych na szkoleniu w ramach pięciodniowego wojskowego obozu szkoleniowego, który zwykle odbywa się na poligonie wojskowym.

… i przekształcone w Oddziały Przygotowania Wojskowego

Od roku szkolnego czyli 2020/2021 MON tworzy Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) w szkołach ponadpodstawowych. Możliwość taką stworzyła nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W oddziałach tych realizowane jest szkolenie z przygotowania wojskowego, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez cały okres pobierania nauki w szkole ponadpodstawowej. Łącznie to 230 godzin lekcyjnych.

W roku szkolnym 2020/2021 w 130 szkołach ponadpodstawowych uruchomiono 130 Oddziałów Przygotowania Wojskowego, w których uczyło się w sumie 3 387 uczniów. W poprzednim roku szkolnym czyli 2021/2022 w 147 szkołach ponadpodstawowych funkcjonowało 150 takich oddziałów, w których uczyło się 7 392 uczniów. W obecnym roku szkolnym 2022/2023 ich liczba wynosi już 265 oddziałów w 238 szkołach, gdzie kształci się blisko 15 000 uczniów. W kolejnym roku szkolnym Ministerstwo Obrony Narodowej planuje otworzyć kolejnych 120 Oddziałów Przygotowania Wojskowego, a docelowo rozważa stworzenie ok.485 takich klas. Co istotne w oddziały te przekształcone zostaną Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.

O uzyskanie zezwolenia na prowadzenie OPW może ubiegać się organ prowadzący szkołę, czyli samorząd który może złożyć do Ministra Obrony Narodowej wniosek, oparty o art. 28a ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe. Minister Obrony Narodowej udziela zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej na utworzenie takiego oddziału po przeprowadzeniu postępowania. Wniosek weryfikowany jest m.in. pod kątem dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi i doświadczenia w prowadzeniu klas o profilu wojskowym.

CYBER.MIL z klasą dla speców od cyberbezpieczeństwa

W roku szkolnym 2021/2022 roku, w ramach działalności innowacyjnej, uruchomiony został program CYBER.MIL z klasą. Podstawą prawną realizacji programu CYBER.MIL z klasą jest Zarządzenie nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z 23 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu „CYBER.MIL z klasą”. W ramach tego programu w 16 szkołach ponadpodstawowych (po jednej szkole w każdym województwie), utworzono oddziały cyberbezpieczeństwa, w których naukę pobiera „nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 uczniów” – podaje MON.

Jak informuje resort obrony narodowej nauczanie przedmiotów specjalistycznych w oddziale cyberbezpieczeństwo trwa przez trzy lata niezależnie od typu szkoły ponadpodstawowej (licea i technika). Każdy rok nauki obejmuje 70 godzin lekcyjnych. Program nauczania obejmuje: podstawy kryptografii, historię kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. „Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów specjalistycznych mogą być prowadzone przez nauczycieli akademickich” – informuje nas MON. Zajęcia teoretyczne oraz laboratoryjne odbywają się z wykorzystaniem systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. „Dopuszcza się prowadzenie zajęć nauczania zdalnego, organizowanie wizyt studyjnych i dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, instytucjach naukowych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się analizą, kontrolą i działaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem” – dodaje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Czas realizacji programu CYBER.MIL z klasą został określony na 9 lat. „Minister Obrony Narodowej może zakończyć ten program po przeprowadzeniu częściowej ewaluacji lub z braku środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Może także zezwolić na jego kontynuację po dokonaniu jego ewaluacji w 9 roku realizacji” – informuje nas resort obrony.

W tym roku szkolnym czyli 2022/2023 w programie CYBER.MIL z klasą uczestniczy 16 szkół ponadpodstawowych, w których łącznie uczy się 436 uczniów. Resort obrony zakłada, że absolwenci takich klas, będą kontynuowali naukę na studia wojskowych lub cywilnych, a następnie wstąpią do tworzonych właśnie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Wojsko w szkołach branżowych

W tym roku szkolnym uruchomiony został pilotażowy projekt Branżowych Oddziałów Wojskowych (BOW). Ma on na celu – informuje Rp.pl Ministerstwo Obrony Narodowej, przygotowanie kandydatów na żołnierzy „w obszarze szeroko rozumianej logistyki wojskowej na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej”. Projekt realizowany jest w szkołach branżowych I stopnia, czyli trzyletnich szkołach zawodowych.

Pilotaż zakłada, że oddziały zostaną utworzone w maksymalnie 20 szkołach. Teraz zgłoszonych jest 12 szkół, w których w takich oddziałach uczy się 215 uczniów. „Branżowy oddział wojskowy powinien w danym roku szkolnym liczyć nie mniej niż 8 uczniów łącznie” – zakłada MON. Preferowane są kierunki kształcenia zawodowego odpowiadające specjalnościom wojskowym np. kucharz, mechanik pojazdów kołowych, kierowca, obsługa kuchni i stołówki, elektromechanik, blacharz i lakiernik samochodowy. Nauka ma trwać pięć semestrów przez 3 lata. Program zakłada kształcenie w wymiarze od 120 do 180 godzin w zależności od możliwości szkoły i wojskowej jednostki patronackiej. MON zapewnia, że zajęcia mają odbywać się m.in. w pododdziałach wojskowych w brygadach logistycznych lub  brygadach ogólnowojskowych.

Czytaj więcej

Polska wytypowała najlepszych uczniów szkół branżowych i technicznych

Klasy mundurowe tworzone są od 2002 roku, ale ich program nauczania najczęściej budowany był w oparciu o rozwiązania autorskie, opierające się na współpracy z lokalnymi jednostkami wojskowymi oraz jednostkami innych służb mundurowych. Programy nauczania klas mundurowych były zróżnicowane, a ich założenia okazywały się niespójne i nieprzystające do standardów stosowanych obecnie w Siłach Zbrojnych RP. Nie wszystkie szkoły ponadpodstawowe miały też możliwość współpracy z jednostkami wojskowymi.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Szkoły podstawowe i średnie
Edukacja obywatelska zastąpi HiT. Jednak pełne zmiany dopiero od 2025 r.
Szkoły podstawowe i średnie
Uczniowie z Ukrainy. Zagubieni i niewidoczni w polskim systemie
Szkoły podstawowe i średnie
WDŻ do likwidacji. Jest decyzja MEN co w zamian
Szkoły podstawowe i średnie
„Rzeczpospolita” udostępnia subskrypcje rp.pl: współpraca na rzecz lepszej edukacji
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Szkoły podstawowe i średnie
Będą e-podręczniki. Uczniowie nie będą musieli już dźwigać ciężkich tornistrów