Związkowcy zwrócili się do dyrektora szkoły podstawowej o przesłanie wykazu dodatków motywacyjnych przyznanych poszczególnym nauczycielom. Dyrektor wyjaśnił, że dodatek motywacyjny przyznawany jest zgodnie z uchwałą rady miejskiej. I poinformował, że nie istnieje przepis nakazujący traktowanie nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych. Ujawnienie wynagrodzenia bez zgody pracownika naraża zaś pracodawcę na odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych. Dlatego dyrektor nie podał informacji o nauczycielskich pensjach.

Związkowcy wnieśli odwołanie, ale odpowiedziano im, że pismo dyrektora nie było decyzją, zatem odwołanie zostanie pozostawione bez rozpoznania.

Czytaj więcej

Zarobki nauczycieli to informacja publiczna

Sprawa trafiła do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał natomiast skargę za zasadną.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej – jako organ reprezentujący podmiot wykonujący zadania publiczne – jest organem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej. Informacje odnoszące się do wynagrodzenia nauczycieli stanowią zaś informację publiczną podlegającą udostępnieniu. Wynagrodzenie stanowi bowiem przejaw gospodarowania środkami publicznymi, a zatem informację o majątku publicznym. Prawo do informacji publicznej podlega wprawdzie ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej, ale ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. Ta jest natomiast związana z uprawnieniami oraz obowiązkami w wykonywaniu zadań o znaczeniu publicznym. Zgodnie z orzecznictwem takim zadaniem jest realizowanie konstytucyjnego prawa do wykształcenia.

Sąd nie miał więc wątpliwości – nauczyciel to osoba pełniąca funkcje publiczne. Informacja o jego wynagrodzeniu może mieć związek z pełnieniem tej funkcji. Związku nie ma tylko z niektórymi składnikami wynagrodzenia – wynikającymi ze statusu rodzinnego lub socjalnego pracownika. Jest jednak związek z wynagrodzeniem zasadniczym, dodatkiem motywacyjnym oraz ze sposobem ustalenia ich wysokości.

Wynagrodzenie jest przecież rekompensatą za wykonywanie obowiązków służbowych. Bez znaczenia pozostaje, że udostępnienie takiej informacji będzie umożliwiało identyfikację tożsamości nauczycieli.

Sygnatura akt: IV SAB/Wr 1002/21