Dokumentacja medyczna opieki zdrowotnej nad uczniami jest prowadzona w postaci papierowej. Utrudnia to obieg informacji między pielęgniarką albo higienistką szkolną a lekarzem POZ. Ma się to zmienić. Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Dzięki temu do dokumentacji będzie miał łatwiejszy dostęp także rodzic. Przez internetowe konto pacjenta złoży oświadczenie (zgodę lub sprzeciw) na sprawowanie opieki zdrowotnej nad dzieckiem. Będzie mógł też powiadomić szkolną pielęgniarkę o jego problemach zdrowotnych.

Nowelizacja ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Czytaj więcej

Co z danymi, które uczeń zostawia w gabinecie szkolnej pielęgniarki i psychologa