Zmiany zostały wprowadzone m.in. do art. 21. Zapisano w nim prawo do nauki w językach państwowych Republiki Białoruś –„Republika Białorusi gwarantuje każdemu mieszkańcowi niezbywalne prawo do nauki w języku białoruskim lub rosyjskim”. To oznacza, że obywatel ma prawo wybrać jeden z języków państwowych do nauki. Pedagodzy muszą znać zarówno języki białoruski jak i rosyjski.

Z kolei zaktualizowany artykuł 22 stanowi, że edukacja przedszkolna, średnia ogólnokształcąca i specjalistyczna na Białorusi może odbywać się w języku białoruskim lub rosyjskim. Na Białorusi były dwie szkoły z polskim językiem nauczania, w Grodnie i Wołkowysku, jednak jego obecność ograniczono już w poprzednim roku szkolnym.

Prawo do otrzymywania edukacji w języku mniejszości narodowych zostało usunięte z art. 22. Przedszkola i szkoły mogą jednak tworzyć grupy i klasy, w których organizowana będzie nauka języków mniejszości narodowych. Możliwe natomiast będzie zorganizowanie nauczania w języku obcym, jeśli istnieją ku temu warunki i po uzgodnieniu programu z Ministerstwem Edukacji.

Ustawa weszła w życie 25 lipca 2023 r.

Czytaj więcej

„Oddajcie język dzieciom”. Niemiecka mniejszość ruszyła z kampanią