Ulga dla ósmych klas, HiT i lekcje z bronią w ręku – taki będzie ten rok szkolny

Zmiany w egzaminach maturalnych i ósmoklasisty, Karcie Nauczyciela oraz nowy przedmiot Historia i Teraźniejszość (HiT) - oto najważniejsze zmiany, jakie czekają uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2022/23.

Publikacja: 30.08.2022 09:58

Ulga dla ósmych klas, HiT i lekcje z bronią w ręku – taki będzie ten rok szkolny

Foto: Pixabay

Egzamin ósmoklasisty bezterminowo łagodniejszy

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie przeprowadzony na podstawie zawężonego katalogu wymagań.

W uchwalonej nowelizacji ustawy o systemie oświaty zadecydowano też o bezterminowym odstąpieniu od wprowadzenia na egzaminie czwartego przedmiotu – do wyboru. Od roku szkolnego 2022/2023 termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zostanie na stałe przesunięty z kwietnia na maj.

Zdecydowano również, że w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30 proc. punktów i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Na egzaminie z przedmiotu dodatkowego nie będzie w tych latach progu punktowego. Próg ten zostanie wprowadzony na maturze w roku szkolnym 2024/2025.

Jak zauważa portal "Business Insider" wiosną 2023 r. maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej.

Będą musieli oni obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne będą na poziomie podstawowym, chętni będą mogli je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru (chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: egzaminu pisemnego i ustnego - pisze "BI".

Portal zwraca uwagę, że na egzaminach z języka polskiego (pisemnym i ustnym) maturzystów obowiązywać będzie dłuższa lista lektur, których znajomość będzie wymagana na egzaminie. Wypracowanie będzie dłuższe niż do tej pory. Do tej pory było to minimum to 250 słów. W 2023 i 2024 r. uczniowie będą musieli napisać min. 300 słów, a od 2025 - 400 słów.

Na nowej maturze na egzaminie ustnym z polskiego zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych. Będą w nim dwa zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. Do tej pory zdający mieli tylko jedno zadanie na egzaminie ustnym.

Nowelizacja wprowadza też inne ważne zmiany, niedotyczące egzaminów. Przewiduje np. minimalną liczbę specjalistów w szkołach i przedszkolach – pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. Będzie zależna od tego, jak wiele dzieci uczęszcza do placówki.

Czytaj więcej

Nowa matura 2023 - co się zmieni

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. zmieniająca Kartę Nauczyciela została już podpisana przez prezydenta. Ma wejść w życie 1 września.

Głównym celem nowelizacji jest zmiana systemu awansu i oceny pracy nauczycieli. Ustawa przewiduje dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego. Likwiduje stopnie nauczyciela stażysty i kontraktowego.

W nowym systemie nauczyciel zaczyna pracę w oświacie bez stopnia awansu zawodowego. Pierwszym stopniem awansu ma być stopień nauczyciela mianowanego.

Jeżeli nauczyciel początkujący nie będzie miał przygotowania pedagogicznego, wówczas można go zatrudnić na podstawie umowy o pracę na czas określony na 2 lata szkolne (od września do czerwca) pod warunkiem zobowiązanie nauczyciela do uzyskania przygotowania pedagogicznego w pierwszym roku pracy w szkole. Jeśli tak się nie stanie, nauczyciela będzie można zobowiązać do uzyskania przygotowania pedagogicznego w drugim roku pracy w szkole albo rozwiązać z nim umowę o pracę.

Nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły będzie przydzielał mentora spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

Nauczyciel początkujący będzie mógł po 4 latach pracy ubiegać się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Po przepracowaniu w szkole, co do zasady, co najmniej 5 lat i 9 miesięcy nauczyciel mianowany będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dyrektor szkoły będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. Odwołanie od oceny rozpatrzy zaś zespół oceniający w składzie określonym w ustawie, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty.

Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli. Teraz nauczyciel stażysta otrzymuje 100 proc. kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej. W przypadku początkujących nauczycieli kwota ta będzie zwiększona do 120 proc., a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych pozostanie bez zmian (odpowiednio: 144 proc. i 184 proc. tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli).

Ustawa zmienia zasady tzw. dostępności nauczyciela. W 40-godzinnym tygodniu pracy nauczyciel miałby poświęcić jedną godzinę w tygodniu na konsultację z uczniami lub rodzicami. W przypadku nauczyciela, który pracuje w szkole na pół etatu, obowiązywałaby jedna godzina dostępności na dwa tygodnie.

Czytaj więcej

Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela. Co się zmienia?

Nauka zdalna może wrócić

Z początkiem września w Prawie oświatowym ma się pojawić podstawa do nauczania zdalnego. Do tej pory regulowano je rozporządzeniami, choć jak podkreślali eksperci, zasady zawieszania zajęć i prowadzenia ich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia powinny zostać określone w ustawie.

Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadza regulacje ustawowe dotyczące nauki online. Zajęcia będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeśli lekcje stacjonarne zostaną zawieszone na dłużej niż dwa dni z powodu zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, temperatury zagrażającej zdrowiu uczniów, zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu.

Po przejściu na tryb zdalny jedynie wyjątkowo będą mogli się uczyć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem albo online ze szkoły. Będzie to dopuszczalne, gdy niepełnosprawność lub trudna sytuacja rodzinna nie pozwala uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem metod kształcenia zdalnego w miejscu zamieszkania.

W trakcie prowadzenia zajęć zdalnych będzie można organizować wycieczki szkolne, ale tylko pod warunkiem, że nie będzie to zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. Co ważne, jeśli szkoła wprowadzi zajęcia online, dyrektor będzie musiał zapewnić każdemu uczniowi i rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazać im informację o formie i terminach tych konsultacji. W miarę możliwości konsultacje te powinny odbywać się w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem. Lekcje online powinny równomiernie obciążać uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia i być zróżnicowane każdego dnia. Lekcja ma trwać 45 min, ale w uzasadnionych przypadkach może zostać skrócona do 30 min lub wydłużona do 60 min.

Czytaj więcej

Nauka zdalna może wrócić do szkół ze względu na epidemię

Historia i teraźniejszość zastąpi wiedzę o społeczeństwie

Od września w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych pojawi się nowy przedmiot: historia i teraźniejszość. Zastąpi wiedzę o społeczeństwie.

Czytaj więcej

„Czarnkowy” przedmiot już od września w szkołach

Nowy przedmiot będzie wprowadzany sukcesywnie, tj. w roku szkolnym 2022/2023 w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. W kolejnych latach zmiana obejmie następne klasy. Uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach ponadpodstawowych przed rokiem szkolnym 2022/2023, nie będą objęci tą zmianą.

Licealista wyjaśni, na czym polegała wizja budowy „trzeciej niepodległości" przedstawiona w 1991 r. przez św. Jana Pawła II. Scharakteryzuje także rządy postkomunistyczne w Polsce w latach 1993–1997 oraz 2001–2005. Przedstawi zaangażowanie Polski na rzecz osób prześladowanych na całym świecie z powodu swojego wyznania (w tym pomoc dla chrześcijan) oraz dla ofiar wojen domowych (Syria czy Afganistan).

Dużo kontrowersji wzbudził pierwszy podręcznik do nowego przedmiotu autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego "Historia i Teraźniejszość 1945-1979". Pedagodzy zarzucają mu, że ma formę eseju, przez co nie będzie rozumiany przez uczniów. Zarzucano także manipulowanie faktami i jego upolitycznienie poprzez nadmierne wyeksponowanie tematyki kluczowej dla rządzącej partii i urzędującego ministra, takiej jak „ideologia gender” czy „ideologia ekologizmu”.

Czytaj więcej

Kontrowersje wokół podręcznika do HiT. RPO do Czarnka: konieczna jest reakcja

Lekcje z bronią w ręku

Od września uczniowie mają mieć lekcje z obsługi broni i naukę strzelania.

Nadal edukacja dla bezpieczeństwa ma być obowiązkowa jedynie w ósmej klasie szkoły podstawowej oraz w pierwszej klasie szkół ponadpodstawowych. Ale program nauczania zostanie uzupełniony o elementy przysposobienia obronnego, które pamiętamy z lat 80. i 90., a więc zapoznanie z bronią i strzelanie na strzelnicy.

Zmiany będą obowiązywać od najbliższego roku szkolnego (2022/2023), ale podstawa programowa w zakresie umiejętności strzeleckich z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych będzie realizowana od roku szkolnego 2024/2025.

W przypadku szkół, które na terenie danego powiatu mają dostęp do broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych – wymóg ten jest realizowany od roku szkolnego 2022/2023.

Szkoły, które nie mają dostępu do broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych – wymóg jest realizowany w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 w miarę istniejących możliwości.

Czytaj więcej

Minister Czarnek podpisał: okres przejściowy na lekcje z bronią w ręku

Ważna zmiana w zwolnieniach z lekcji WF

Koniec z dłuższymi zwolnieniami z lekcji WF od lekarza rodzinnego. Uczeń będzie musiał przynieść zwolnienie od specjalisty np. ortopedy lub kardiologa, aby nie ćwiczyć przez semestr albo dłużej. Do tej pory, taki dokument mógł wystawić nawet lekarz rodzinny.

Czytaj więcej

Od 1 września ważna zmiana w zwolnieniach z lekcji WF
Edukacja
Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie
Edukacja
Żakowski do maturzystów: Opowiedzcie swoją Polskę przyszłości i wygrajcie indeksy
Edukacja
Ruszył maturalny maraton. Na języku polskim zaskoczył Mickiewicz
Edukacja
Jak wygląda polska kadra na EuroSkills 2023
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Edukacja
Minister Czarnek wymyślił problem, a teraz go rozwiązuje
Edukacja
Skąd minister zdrowia wziął 40 mln zł dla nowego wydziału medycznego na KUL? „Wrzutka” PiS