Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie w sobotę 26 lutego, dyrektor szkoły, placówki oświatowej na obszarze powiatu: bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i włodawskiego oraz miast na prawach powiatu Chełma i Przemyśla, może - za zgodą organu prowadzącego tę jednostkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny - zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia w podległej mu placówce.

Zawieszenie zajęć może obejmować całą placówkę lub tylko niektóre klasy czy grupy lub poszczególne zajęcia dla grupy uczniów, oddziału klasowego, etapu edukacyjnego lub dla całej szkoły/placówki.

Zajęcia mogą być prowadzone zdalnie lub w inny sposób ustalony przez dyrektora. W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor ma ustalić inny sposób realizowania tych zajęć.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 25 lutego pod poz. 477.

Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą