Uczelnia, w której student ubiega się o przyjęcie na studia, przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące uznania rezultatów nauki w uczelni zagranicznej (czyli przeniesienie ocen, zaliczeń z dotychczasowego przebiegu edukacji określonego w programie studiów). Decyzję w sprawie podejmuje rektor uczelni.

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się, uczelnia może zobowiązać studenta do zdania odpowiednich egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

Oczywiście jeżeli jest taka możliwość warto zabrać ze sobą wszelkie możliwe dokumenty dotyczące wykształcenia (dyplomy, zaświadczenia, itp.). Wobec obywateli Ukrainy nie ma potrzeby nostryfikacji dyplomów. Innymi słowy nie jest konieczne formalne uznanie dyplomu ukończenia studiów wyższych zdobytego na uczelni w Ukrainie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Edukacji i Nauki pod numerem telefonu:

+48 22 52 92 662 | ukraina-studia@mein.gov.pl

Informacje o systemie szkolnictwa wyższego znajdują się pod adresem: https://study.gov.pl/

Listę kierunków studiów w języku angielskim znajduję się pod adresem: https://study.gov.pl/studyfinde

Czytaj więcej

Студенти – інформація для студентів – продовження навчання

Obywatel Ukrainy, który:

1. ma status uchodźcy;

2. korzysta z ochrony czasowej;

3. ma Kartę Polaka;

4. jest małżonkiem lub krewnym obywatela Polski mieszkającego w Polsce:

a) jest zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnym w języku polskim w uczelniach publicznych;

b) ma prawo wnioskować o stypendium socjalne oraz kredyt studencki

c) może także wnioskować o zapomogę, stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe procedury w tych sprawach określa uczelnia.

Za pomoc w przygotowaniu materiału dziękujemy:

materiały prasowy

Дивіться українську версію

Czytaj też:

I część poradnika:

Ukraińcy - pierwsze kroki w Polsce

II część poradnika:

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy

III część poradnika:

Opiekun tymczasowy dla ukraińskiego dziecka – zasady i procedura