Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym będzie musiał przedstawić oświadczenie lub zaświadczenie o tym, czy dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom. W trakcie rekrutacji do przedszkola będzie wymagane zaświadczenie. Tak wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz prawa oświatowego, którego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia. Projekt ma poparcie rządu.

– Mamy poszerzającą się grupę rodziców, którzy unikają obligatoryjnych szczepień najmłodszych dzieci. Chcemy dać samorządowcom możliwość kontroli tego procesu – uzasadniał senator Bogdan Zdrojewski.

Czytaj też:

Czytaj więcej

Wyrok NSA: gmina nie może uzależniać przyjęcia do przedszkola od przedstawienia zaświadczenia o odbytych szczepieniach

Zasady rekrutacji do publicznych żłobków i klubów dziecięcych są ustalane w statutach. Samorządy będą miały rok na uwzględnienie w nich, że podczas zapisów do placówki będzie brane pod uwagę to, czy dziecko jest zaszczepione. Dzięki nowelizacji prawa oświatowego zaszczepienie będzie kryterium ustawowym podczas rekrutacji do przedszkola.

Obecnie tylko niektóre gminy zdecydowały się na wprowadzenie takiego kryterium podczas rekrutacji do przedszkola czy żłobka. Rodzice skarżyli się do sądów administracyjnych, ale te z reguły przyznawały rację gminom – miały prawo zbierać informacje o szczepieniach i premiować dzieci, które je przyjęły. Nie powinny jednak wymagać od rodziców przedkładania zaświadczeń, bo lekarze nie mają podstaw, by je wydać. Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych nie oznacza bowiem prawa do żądania takiego dokumentu, który rodzic mógłby przedłożyć w procesie rekrutacji do przedszkola (sygn. III OSK 3521/21).

Senacki projekt to naprawia – w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodaje, że lekarze wydają także zaświadczenia związane z postępowaniem rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i ubieganiem się o objęcie dziecka opieką w żłobku.

Od września 2017 r. gminy muszą zapewniać miejsce w przedszkolach wszystkim dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat, jeśli rodzice chcą zapisać je do placówki. W publicznych przedszkolach nie zawsze starcza jednak miejsc. Zaszczepienie będzie więc mogło zaważyć na tym, czy dziecko dostanie się do wybranej przez rodzica placówki.

Wymóg przedkładania informacji o szczepieniu nie będzie dotyczył sześciolatków objętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym, czyli zapisywanych do tzw. zerówki.

Etap legislacyjny: trafi do podkomisji