Dyrektorzy szkół mieli nie lada kłopot. Zgodnie z prawem w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych muszą dzielić grupy na zajęciach z informatyki i języków obcych, gdy w klasie jest więcej niż 24 osób, a na wychowaniu fizycznym, gdy liczba uczniów przekracza 26. W rezultacie w wielu szkołach klasy liczyły 24 lub 26 uczniów, by uniknąć podziału i zatrudniania dodatkowych nauczycieli.

W związku z wojną w Ukrainie uczniów przybyło. Dyrektorom trudno zaś pozyskać dodatkowy personel i przeorganizować naukę w trakcie roku szkolnego. Dlatego minister edukacji i nauki zdecydował, by do końca roku szkolnego grupy, do których uczęszczają Ukraińcy, mogły liczyć nawet 30 uczniów. W mniejszych klasach podział wciąż jest możliwy, ale tylko za zgodą organu prowadzącego szkołę. Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Ciaśniej będzie też w przedszkolach i początkowych klasach podstawówki. W przedszkolach zwiększono dopuszczalną liczebność oddziałów do 28, a w klasach I–III do 29. Zmiany miały obowiązywać tylko w tym roku szkolnym, ale minister Czarnek zdecydował o ich przedłużeniu, aby ukraińskie dzieci mogły skończyć przedszkole i etap edukacyjny wraz z nowymi kolegami.

– I samorządowcy, i dyrektorzy placówek oświatowych oczekiwali takich zmian. Dobrze, że problemy dostrzeżono również w ministerstwie. Szkoda jednak, że nie w marcu. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny są już oddane – komentuje Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Ważne zmiany dotyczą też oceniania uczniów z Ukrainy. W tym roku szkolnym uczeń uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie będzie podlegał klasyfikacji rocznej, jeśli rada pedagogiczna uzna, że jego znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki lub zakres zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji. Taki uczeń otrzyma zaświadczenie, które obok informacji o odbytych zajęciach będzie zawierało opis posiadanych przez niego wiadomości i umiejętności, predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań oraz inne informacje o uczniu, które nauczyciel uzna za istotne dla dalszego procesu kształcenia.

Etap legislacyjny: skierowano do ogłoszenia

Czytaj więcej

Szkoły pękają w szwach po utworzeniu miejsc dla dzieci z Ukrainy